Poučení subjektu dle čl. 13

Poučení subjektů údajů dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů činí níže uvedený správce toto prohlášení, kterým informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:

Správce osobních údajů:

Mateřská škola Zavidov, okres Rakovník, čp. 36, 270 35 Zavidov, IČO: 70992410

 

Účel zpracování osobních údajů:

 • Zákonná povinnost

 • Přijímací řízení ke školní docházce ke správci

 • Poskytnutí služby

 • Dodání zboží

 • Výběrová řízení v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

 • Ochrana oprávněných zájmů správce a jeho zpracovatelů

 • Účely, které jsou specifikovány v souhlasech subjektu údajů

 • Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 • Zákonem stanovené archivnictví

 

Subjekty údajů:

 • Děti, jejich zákonní zástupci a osoby, které jsou určeny k vyzvedávání dětí od správce

 • Dodavatelé zboží a služeb správci, pokud se jedná o fyzické osoby

 • Zaměstnanci správce

 • Uchazeči o zaměstnání u správce

 

Příjemci osobních údajů:

 • Správce a zpracovatelé osobních údajů a jejich zaměstnanci

 • Bankovní ústavy, se kterými zpracovatel spolupracuje

 • Zřizovatel správce, státní kontrolní úřady, orgány činné v trestním řízení a orgány, které plní zákonné povinnosti stanovené příslušnými zákony (ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Finanční správa aj..)

 • Další subjekty, kterým jsou osobní údaje subjektu předávány na základě souhlasu subjektu údajů

 

Zpracování a ochrana osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce a jeho zaměstnanci nebo na základě jeho pokynů jednotlivý zpracovatelé a jejich zaměstnanci. Ke zpracování dochází na adrese sídla správce nebo v prostorách zpracovatelů. Osobní údaje se zpracovávají ručním způsobem a též i prostřednictvím výpočetní techniky. Při zpracování osobních údajů se dodržují bezpečnostní zásady pro zpracování osobních údajů. Proto správce přijal patřičná technická a organizační opatření, aby eliminoval neoprávněný nebo nahodilý přístup k osobním údajům, jejich zničení, pozměnění nebo zneužití. Subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty, se zaručily respektovat práva subjektu údajů na ochranu osobních údajů a postupovat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

 

 

 

Druhy zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační údaje, které slouží k jednoznačné identifikace subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, IČO, DIČ

 • Adresní údaje: Adresa trvalého nebo přechodného bydliště nebo jiná kontaktní adresa, telefonní čísla, emailové adresy

 • Další osobní údaje: Fotografické, video a audio záznamy, autorská díla, získaná na základě souhlasu subjektu údajů, bankovní spojení, čísla průkazů zdravotního pojištění, zdravotní posudky

 

Zdroje osobní údajů:

 • Subjekty údajů

 • Veřejně přístupné rejstříky

 • Státní orgány

 • Zřizovatel

 

Délka zpracování osobních údajů:

Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, která je stanovena příslušnými zákony a nařízeními, též i spisovým a skartačním řádem správce.

 

Práva subjektu údajů:

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů informuje správce subjekt údajů na základě jeho žádosti o jeho právech:

 • Právo k přístupu k osobním údajům a k následujícím informacím:

  • Účelu zpracování

  • Kategorii dotčených osobních údajů

  • Příjemci, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty nebo zpřístupněny

  • Době, po kterou budou osobní údaje uloženy

  • Dostupné informace o zdroji osobních údajů

 • Právo na námitku

 • Právo na opravu osobních údajů

 • Právo na vymazání osobních údajů, když byl souhlas odvolán nebo by docházelo ke zpracování v rozporu s tímto souhlasem a příslušnými zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů

 • Právo na vysvětlení jestliže subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo jsou osobní údaje nepřesné

 • Právo obrátit se na dozorový orgán, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, se svým podnětem

 • Veškerá práva musí být poskytnuta bezplatně

 

Svá práva může subjekt údajů uplatnit na adrese správce osobních údajů:

Mateřská škola Zavidov, okres Rakovník, čp. 36, 270 35 Zavidov, IČO: 70992410

 

nebo

na adrese jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Radek Folda

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nábřeží TGM 2486

269 01 Rakovník

Email: dpo@rafopc.cz